Ateljéstipendium med syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling 

 

Kungl. Akademien för de fria konsterna, Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har sedan 2016 ett gemensamt stipendieprogram med syftet att fördjupa akademiernas samverkan och ett akademiöverskridande arbete till gagn för forskare och yngre konstnärliga utövare.

Konstakademiens stipendiater inom Bernadotteprogrammet disponerar en ateljé på Fredsgatan 12 under stipendieåret samt erhåller var sitt ettårigt arbetsstipendium. Stipendiet har till syfte att bidra till möten mellan konstarter och tvärvetenskaplig utveckling och ger möjligheter till utställningar, seminarier, konferenser med mera, i samverkan med de övriga akademierna och deras stipendiater.

Ett delmål är att varje stipendiat genom programmet ska ha kunnat utöka sitt akademiska nätverk utanför det egna expertisområdet, och genom sitt stipendiearbete getts möjlighet att också bidra med egna förvärvade kunskaper i detta utökade nätverk.

Samverkansformen, som fått namnet Bernadotteprogrammet, ska erbjuda en möjlighet till akademisk fördjupning efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning på masternivå, doktorandnivå eller postdoktoral nivå. Fördjupningen är tänkt att kunna genomföras i definierad projektform under högst ett år från det att stipendiet utdelats.

Projektet ska i någon form reflektera minst två av de samverkande akademiernas kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom både utnyttja akademiernas olika kapaciteter och bidra till tvärvetenskaplig utveckling.

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under stipendieåret. Varje projekt skall efter ett år redovisas i en form som överenskommes mellan respektive akademi och dess stipendiater. En synkronisering mellan akademiernas redovisningar kommer att eftersträvas.

Ansökan om stipendium

Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Konstakademien varje år två ateljéstipendier för ett konstnärligt och/eller vetenskapligt projekt med bildkonstområdet som utgångspunkt.

Ansökningsperiod:

November 2021

Förutsättning

Avgörande för bedömningen av ansökan är hur den sökande avser tillvarata och reflektera andra akademiers kompetensområden i sitt projekt.

Vem kan söka?

Personer med avslutad masterexamen från konsthögskola, doktorander och disputerade forskare inom konstnärlig forskning vid konsthögskola, med en examen som vid ansökningstillfället inte är äldre än fem år, eller annan utbildning/kunskaper som kan anses likvärdiga inom det bildkonstnärliga området.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska, förutom en beskrivning av det tänkta projektet, innehålla CV och examensbevis.

Hur görs ansökan?

Ansökan lämnas in via ett webbaserat ansökningssystem där ett personligt konto skapas. När ansökningsomgången öppnats kan ansökningsuppgifter samt bilagor lämnas i elektronisk form.

Följ anvisningarna noga i formuläret och ladda bara upp vad som uttryckligen efterfrågas.  

Digitala ansökningar kan göras fram till kl. 23.59 sista ansökningsdagen. 

> Till ansökningssystemet

Vid frågor kontakta:

Christina Risberg
+46 73 747 34 32
Handläggare stipendier och bidrag

Beslut om utdelning

Beslut meddelas tidigast i början av februari.
Avslag meddelas ej.

2020 ÅRS STIPENDIATER

Michael Cedlind tilldelas 2020 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom ramen för Bernadotteprogrammet

MICHAEL CEDLIND, 

född 1986 i Stockholm, tog sin masterexamen i konst vid Konstfack 2019. Han har fil. kand i litteraturvetenskap vid Linköpings universitet och har studerat vid Akademin för konst, arkitektur och design i Prag. Hans projekt kretsar kring filmens förmåga att förmedla kunskap. Med utgångspunkt i tidig film, och tekniken för rörlig bild, reflekterar han över filmens funktion för minne och tänkande genom att tillvarata teori från litteraturens kompetensområde. Det reflekterar även musikens relation till rörlig bild samt filmens sociala roll i svensk folkkultur.

Motivering

Michael Cedlind har tilldelats Bernadottestipendiet för sitt konstnärliga arbete vilket drivs av en strävan av att kartlägga verkligheten realistiskt och sakligt. Michael Cedlind följer en tradition av pionjärer, såsom Dan Graham och Nam June Paik, där avfilmad kropp, rumslighet och populärkultur examineras och gestaltas. Men konstnären gäckar betraktaren med sitt påstående. Med utgångspunkt i sin lekfulla, taktila och egensinniga bearbetning av bild, ljud och text lockas betraktaren in i en av konstnären skapad verklighetsfilm.

Michael Cedlind, stillbild från "En film" 2019
Michael Cedlind, stillbild från "En film" 2019
Michael Cedlind, stillbild från "En film" 2019

Salad Hilowle tilldelas 2020 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom ramen för Bernadotteprogrammet

SALAD HILOWLE 

Salad Hilowle, född 1986 i Gävle, tar våren 2020 sin masterexamen i fri konst vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.Han har tidigare studerat vid Konstfack, Linköpings universitet och Glendale Community College, Los Angeles. Konstnären har under en tid studerat äldre målningar och skulpturer av människor med afrikansk diaspora i svensk konsthistoria. Genom research av bilder och texter om dessa personer vill Salad Hilowle i ett film- och fotoprojekt fördjupa och gestalta denna del av afrosvenskars vara inom konsten. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet som vill samverka med de ingående akademierna för utveckling och vidarebearbetning av ämnet.

Motivering

Salad Hilowle har tilldelats Bernadottestipendiet för sitt arbete med att synliggöra människor med afrikanskt ursprung i svensk konsthistoria. I sina verk visar Salad Hilowle en lyhördhet för människan som letar sin identitet, sitt sammanhang och sin historia. Konstnärlig uttrycksvilja syns i metaforer som bortvända foton eller ansikten vilka gestaltar mänskliga tillstånd vilka berör på ett både universiellt och allmänmänskligt plan. I en akademisk ambition formuleras det konstnärliga projektet att utveckla, fördjupa och vidarebearbeta ämnet kring dubbla identiteter och tillhörigheter.

Salad Hilowle "Passion of remembrance", videoinstallation, 2020
Salad Hilowle, stillbild ur "Passion of remembrance", video, 2020
Salad Hilowle "The Gaze" 2018 från fotoserien "Untitled Sarong museum" 2018

TIDIGARE ÅRS STIPENDIATER

Bernadottestipendiat 2019

HANNA HUSBERG,

född 1981 i Finland, är doktorand vid Wiens konstakademi och har tidigare studerat vid École´des Beaux-Arts, Paris.Hanna Husberg avser använda stipendiet för ett tvärvetenskapligt konstprojekt som utforskar konstruktionen av miljöföreställningar, kallat Atmospheric imaginaries: science, infrastructure and biopoetics of arctic phenomena.

Hanna Husbergs arbeten gör angelägna bågar via andra vetenskaper för att undersöka det för oss mest fundamentala; luften vi andas.  Att visualisera detta osynliga, en för oss  helt livsnödvändig formel kräver mycket från sin avsändare. Atmosferic imaginaries: science, infrastructure and biopoetics of arctic phenomena, är ett tvärvetensapligt konstprojekt som utforskar konstruktionen av miljöföreställningar.  Genom en titel som benämner atmosfär som en ‘ocean av luft’, The vast Ocean of Air, ges betraktaren en ny hisnande  tillika motsägelsefull infallsvinkel på det som  ständigt omger oss.

De immatriella egenskaper som luft har låter sig ofta beskrivas genom olika tekniska mätinstrument,  som exempelvis åskådliggör klimatförändringar. Hur påverkar den tekniska metoden t ex  bilden av vår miljö och hur vi förnimmer den?

Vetenskapens, teknikens och infrastrukturens roller undersöks i utformningen av nya förhållningssätt och miljöföreställningar och hur dessa bidrar till andra sätt att uppfatta och förnimma vår omgivning.

I Hanna Husbergs verk prövas det vetenskapliga läsningen mot människans perception  och förståelse av samma immatrialitet.

Bernadottestipendiat 2019

LALEH KAZEMI VEISARI

Laleh Kazemi Veisari tilldelades 2019 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom Bernadotteprogrammet för sitt projekt Relationen mellan teckning och måleri genom Walter Benjamins historiefilosofiska teser (Über den Begriff der Geschichte).                  

Projektet har som ambition att utveckla konstnärskapet på en tvärfacklig grund och vill söka dialog och samarbete med filosofi, idéhistoria och naturvetenskap och genom en experimentell process sätta nytt ljus på både måleri och teckning men även på “jordens och samhällets sköra, prekära levnadsvillkor”.

Utöver Laleh Kazemi Veisaris framväxande, levande konstnärskap framstår projektets tvärvetenskapliga undersökande som trovärdigt och värdefullt ur Bernadotteprogrammets perspektiv. Inte minst mot bakgrund av stipendiatens tidigare studier inom andra fält, med examina i såväl ekonomi och statsvetenskap. Projektet har en mycket god potential att berika och gagna samtalet mellan akademierna och därutöver gagna konstlivet, teckningen och målarkonsten.

Laleh Kazemi Veisari, född 1983 i Stockholm, tog sin masterexamen från Konstfack under våren 2019. Hon har tidigare studerat konst vid Gerlesborgsskolan i Bohuslän 2016-2017, samtida konst och teori vid Valand 2015, och har därutöver även en masterexamen i Statsvetenskap från Göteborgs Universitet 2011, och en kandidatexamen från London School of Economics and Political Science, 2008.

Goldin+Senneby, performance på Tensta Konsthall Standardlängden av ett mirakel med Jonas Hassen Khemiri (författare), Behnaz Aram (kostymör), Moa Ott (snickare), Samir Al-Nehlaoui (arborist), Hamadi Khemiri (skådespelare), 2016. Licens: Användning i media Av: Hanna Ukura

Bernadottestipendiat 2018

SIMON GOLDIN

tilldelas Bernadottestipendiet 2018 för att genomföra ett projekt med stor aktualitet, såväl konstnärligt som socialt.

Med sin digra verksamhet har Simon Goldin gång på gång visat hur han i samarbetet Goldin + Senneby drivit den konstnärliga processen till sin spets. Genom att inbegripa flera discipliner i sina projekt har konstnären förmått att generera nya verkligheter med  häpnadsväckande resultat för såväl samarbetspartner som publik.

I projektet Fiktion/ Mutation, som Bernadottestipendiet utdelas till, kommer ett konstnärligt utforskande av hur berättelser och fiktioner omformar våra upplevelser att stå i centrum. Simon Goldin betonar skrivandet som handling och kommer att sätta två skrivande praktiker i dialog med varandra – romanförfattandet och den s k genetiska inskriptionen, baserad på en serie biologiska experiment.

Bioteknik och programmering utgör viktiga fundament för sammankopplingen av biohackare, syntetisk biologi och romanförfattande. För detta i reell mening tvärvetenskapliga arbete kommer flera akademiers kompetens att tas i anspråk.

Bernadottestipendiat 2017

NICKLAS RANDAU

Nicklas Randau är född 1989 i Skåne. Han tog sin masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, våren 2017. Dessförinnan studerade han måleri vid Östra Grevie Folkhögskola.

Motiveringen lyder:

Nicklas Randau tilldelas 2017 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom Bernadotteprogrammet för sitt förnimmande måleri som mentalt och inombordsligt taktilt urskiljer tystnaden som vilar runt omkring. Det är den hinnan som omger det väsentligen viktiga, kanske är den rentav verkligheten själv.

Detta är det unika tillstånd som målaren pockande envisas med att övertyga dem som gömmer sig bakom texten om: det ordlöst innehållsliga.

Nicklas Randau verk andas försiktigt och söker i mellanregistren av måleriska händelser på ett vis som förebådar att han har potential att bli en viktig representant för sin generation, en värdig deltagare i Bernadotteprogrammet.

Bernadottestipendiat 2017

MARCUS MATT,

född 1992 i Dalköpinge, Skåne. Han tog sin masterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö, Lunds universitet, våren 2017. Dessförinnan studerade han måleri vid Östra Grevie Folkhögskola.

Motiveringen lyder:

Marcus Matt tilldelas 2017 års ateljéstipendium ur Axel Hirschs fond inom Bernadotteprogrammet för sin undersökande förnyelse av måleriets inneboende visuella och poetiska kvaliteter. Med stor uppmärksamhet pågår en process där verk och målare talar växelvis till varandra. Han vandrar för sökande målare en välbekant väg, men med en särskild lyhördhet för att låta såväl konstnären som verket höras i samklang med sin tid. Ett ateljéstipendium med mentorstöd kommer att ge Marcus Matt möjligheten till fördjupning och diskussioner över kunskaps- och generationsgränserna, som han bedöms kunna ta mycket väl vara på till gagn för konstlivet och målarkonsten.

>> Marcus Matts hemsida

Bernadottestipendiat 2016

IDUN BALTZERSEN,

född 1987 i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm, tog sin masterexamen 2014 vid Konstfack i Stockholm och tilldelades som en av två stipendiater ett ettårigt ateljéstipendium samt arbetsstipendium från Konstakademien ur Axel Hirschs donationsfond med följande motivering:

Idun Baltzersen arbetar med träsnitt i de riktigt stora formaten samt överför dem på textil. Även ”blocken” eller tryckförlagan ingår som enskilda verk i hennes särpräglade och synnerligen rika konstnärskap.

Hon binder själv sina böcker med teckningar och grafik som bidrar till det bildpoetiska uttryckets komplexitet.

Konstnärens uppfinningsrika användning och utveckling av den äldsta av grafiska tekniker, i kombination med en stark vilja att utveckla innehåll och berättelser, gör henne till en högst värdig mottagare av Konstakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet.

>> Idun Baltzersens hemsida

Bernadottestipendiat 2016

ANNA-KARIN RASMUSSON,

född 1983 i Karlstad, bosatt och verksam i Stockholm, tog våren 2016 sin masterexamen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och tilldelades ett ateljéstipendium samt arbetsstipendium ur Axel Hirschs fond med följande motivering:

Anna-Karin Rasmussons arbeten omfattar animation och rörlig bild. Hon visar stor kunskap och skicklighet i att förstå hur materialitet och taktilitet från exempelvis skulptur och måleri låter sig införlivas i digitala medier.

Verken skulle kunna beskrivas som rörliga collage, som med kraft och stor känsla låter förmedla de mest sammansatta och svåröversättbara känslotillstånd på gränsen mellan dröm och verklighet.

Styrkan i uttrycket och den osedvanliga konstnärliga mognaden som konstnären ger prov på kommer att berika samarbetet och samverkan inom Bernadotteprogrammet.

>> Anna Karin Rasmussons hemsida