Detta är Konstakademien

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 281 år tillbaka och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.


Bildades 1735

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) är den äldsta av Sveriges kungliga, nationella akademier och bildades 1735. Syftet var att föra den svenska konsten till europeisk nivå och därmed ingå i en kultur med rötter i antiken. Idag arbetar akademien med att bevaka frågor inom konst och arkitektur, främja konstnärlig utbildning och internationella kontaktnät. Dess ledord är kunskap, oberoende och långsiktighet.

Målsättning

Kungl. Akademiens för de fria konsterna (Konstakademien) målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. Konstakademien intresserar sig för utbildningsfrågor inom sina intresseområden och vårdar sig däribland om Sveriges konsthögskolor och deras studenter. Den bedriver egen fortbildning när den så finner det vara angeläget. I uppgiften ligger att förvalta huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder, ur vilka stipendier, belöningar och priser utdelas, samt att driva ett forskningsbibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Samlingen

Konstakademien har också stora samlingar av konst främst måleri och skulptur av ledamöterna, som speglar de gångna årens verksamhet sedan grundandet år 1735. Där ingår också teckningar, grafik och arkitekturritningar framför allt från av Konstakademien bedriven undervisning, samt en berömd samling antika gipser och ett omfattande arkiv. I samlingen ingår Sveriges mest framstående målning av holländske mästaren Rembrandt: ”Batavernas trohetsed till Claudius Civilis” (1661-1662), ursprungligen målad för rådhuset, idag kungliga slottet, i Amsterdam. Den är för närvarande utlånad till Nationalmuseum i Stockholm.

Forskningsbibliotek

Fram till 1977 – 78 var Konstakademien huvudman för Kungl. Konsthögskolan. Genom högskolereformen skiljdes skolan från akademien och är sedan dess en statlig högskola med säte på Skeppsholmen i Stockholm sedan 1995. Kungl. Konsthögskolan har hittills av tradition visat den årliga elevutställningen i månadsskiftet maj – juni på Konstakademien. Akademiens bibliotek har använts som elevbibliotek för Kungl. Konsthögskolan och är idag ett forskningsbibliotek. Konstakademien ansvarade en gång också – fast i betydligt blygsammare skala – för den stipendiering och bidragsgivning till bildkonstnärer som nu bedrivs av Sveriges bildkonstnärsfond inom Konstnärsnämnden. Idag utdelar Konstakademien av egna förvaltade medel i storleksordningen tio miljoner kronor årligen till konstnärer och arkitekter verksamma i Sverige.

 

Klicka på bilden för att ladda ner en broschyr om samtliga Kungliga akademier.