Vernissage-9

Detta är Konstakademien

Kungl. Akademiens för de fria konsterna (Konstakademien) målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter. Konstakademien intresserar sig för utbildningsfrågor inom sina intresseområden och vårdar sig däribland om Sveriges konsthögskolor och deras studenter. Den bedriver egen fortbildning när den så finner det vara angeläget. I uppgiften ligger att förvalta huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder, ur vilka stipendier, belöningar och priser utdelas, samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Konstakademien har också stora samlingar av konst främst måleri och skulptur av ledamöterna, som speglar de gångna årens verksamhet sedan grundandet år 1735. Där ingår också teckningar, grafik och arkitekturritningar framför allt från av Konstakademien bedriven undervisning, samt en berömd samling antika gipser och ett omfattande arkiv. I samlingen ingår Sveriges mest framstående målning av holländske mästaren Rembrandt: ”Batavernas trohetsed till Claudius Civilis” (1661-1662), ursprungligen målad för rådhuset, idag kungliga slottet, i Amsterdam. Den är för närvarande utlånad till Rijksmuseum i Amsterdam till mitten av år 2017. Den visas just nu i hedersgalleriet tillsammans med ”Nattvakten” och övriga framstående verk av konstnären i museets ägo.

Fram till 1977 – 78 var Konstakademien huvudman för Kungl. Konsthögskolan. Genom högskolereformen skiljdes skolan från akademien och är sedan dess en statlig högskola med säte på Skeppsholmen i Stockholm sedan 1995. Kungl. Konsthögskolan har hittills av tradition visat den årliga elevutställningen i månadsskiftet maj – juni på Konstakademien. Akademiens bibliotek har använts som elevbibliotek för Kungl. Konsthögskolan och är idag ett bibliotek öppet för alla konstintresserade. Konstakademien ansvarade en gång också – fast i betydligt blygsammare skala – för den stipendiering och bidragsgivning till bildkonstnärer som nu bedrivs av Sveriges bildkonstnärsfond inom Konstnärsnämnden. Idag utdelar Konstakademien av egna förvaltade medel i storleksordningen tio miljoner kronor årligen till konstnärer och arkitekter verksamma i Sverige.

Konstakademien samlar konstnärer och arkitekter i obruten kontinuitet sedan 281 år tillbaka och verkar för att konsten och arkitekturen ges den vikt och det stöd som behövs för att fortleva och berika det svenska samhället. Nyckelorden är kunskap, oberoende och långsiktighet.

Klicka på bilden för att ladda ner en broschyr om samtliga Kungliga akademier.