mars 2019

09marAll Day28aprNya receptionsstycken – verk av Konstakademiens ledamöterSalarna(All Day) Typ av Arrangemang:Utställning

Info

Konstakademiens samlingar omfattar verk från 1400-talet till nutid. Receptionsstycken, det verk som varje ledamot lämnar som ett slags donation till akademien efter inträde, visas inte permanent i den publika delen av byggnaden men återfinns i akademiens hörsal, salong, tjänsterum samt magasin när verken inte ingår i särskilda utställningar.

Med samlingen, som omfattar såväl svenska som utländska konstnärer, arkitekter och hedersledamöter  samt olika tekniker som grafik, teckning, måleri, skulptur, fotografi och arkitekturmodeller, finns stora möjligheter att skapa dialog och djupverkan mellan samtida och äldre verk.

I museisammanhang, där samlingar utgör en bas för kärnverksamheten, är det vanligt att med ett par, tre års mellanrum visa de senaste årens förvärv. Konstakademiens i sitt slag säregna samling med receptionsstycken gestaltar en unik konsthistoria med sina ledamöters verk genom gångna århundraden.

Denna utställning visar de senaste verken som tillförts akademiens samling som receptionsverk och är ett led i arbetet med att synliggöra och tillgängliggöra Konstakademiens samling och ledamöter. Konstakademien bildades 1735 och var under många år starkt mansdominerad. Genom åren har en förändring av detta förhållande vunnit insteg och av Konstakademiens nu sammanlagda ledamotskara är 46 kvinnor och 104 män fördelade på konstnärer, arkitekter och hedersledamöter.

Konstakademiens stadgar anger att ”Akademien för de fria konsterna har till ändamål att främja utvecklingen av målar-, bildhuggar- och byggnadskonst samt andra till bildkonsten hörande konstarter.”  Tillsammans med denna utställning visas en presentation ur Konstakademiens äldre samling med grafik från 1700-talet vilken belyser vad elever vid akademien och arkitekter studerade under denna tid för att komplettera sina kunskaper med aktuell information om samtida arkitektur. Genom att låta teman från äldre och samtida konstarter mötas vill Konstakademien visa en del av sitt arbete med att aktivera och skapa dialog mellan verk i samlingar och övriga utställningar.